සේවක සුබ සාධක සංගමය

පරමාර්ථ හා අරමුණු

මෙම සංගමයේ අරමුණු වන්නේ එහි සාමාජිකයන්ගේ ආර්ථික, සමාජීය, සංස්කෘතික අවශ්‍යතාවන් සපුරාලීමත් සාමාජිකයින් තුළ සකසුරුවම් හා අන්‍යොයාධාරය, ආත්මාධාරය පිළිබඳ හැගීම් හා කාර්යයන් දියුණු කිරීම වන්නේය.


සාමාජිකත්වය
 • ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ස්ථීර සේවක මහත්ම මහත්මීන්

 • සී/ස තරුණ සේවා සමාගමේ කාර්ය මණ්ඩලය

 • නිස්කෝ සමූපකාර සමිතිය කාර්ය මණ්ඩලය

 • සම්මේලන ලේකම් කාර්යාලයේ සේවය කරන වසර 05 ට වැඩි ස්ථීර සේවක මහත්ම මහත්මීන් වෙත සාමාජිකත්වය පිරිනැමීම.


සාමාජික මුදල - මාසිකව රු.150.00 ක්වේ. (සංශෝධනය විය හැක)

මුඑ සාමාජික සංඛ්‍යාව 1201 - (2016 දෙසැම්බර් මස වන විට)
 • ජාතික තරුණ සේවා සභාව - 1159

 • සී/ස තරුණ සේවා සමාගම - 34

 • නිස්කෝ සමූපකාර සමිතිය - 07

 • සම්මේලන ලේකම් කාර්යාල - 01


ප්‍රතිලාභ
 1. විශ්‍රාම ප්‍රතිලාභ

  • සාමාජිකයෙක් විශ්‍රාම ගැනිමේදී සාමාජිකත්වය වසර 05 ත් 10 ත් අතර සාමාජිකයකුට රු.3,000.00 ක් හා සමරු තිලිණයක්

  • සාමාජිකත්වය වසර 05 ත් 10 ත් අතර, සාමාජිකයකු ප්‍රතිලාභ ලබාගෙන නොමැති සාමාජිකයකුට රු.10,000.00 ක් සහ සමරු තිලිණයක්.

  • වසර 10 කට වැඩි සාමාජිකයකු විශ්‍රාම ගැනීමේදී මරණාධාර ලබාගෙන ඇත්නම් රු.5,000.00 ක් හා සමරු තිලිණයක්

  • වසර 10 කට වැඩි සාමාජිකයකු ප්‍රතිලාභ ලබා නොමැති නම් රු.25,000.00 ක් හා සමරු තිලිණයක් ප්‍රදානය කරනු ලැබේ.

 2. මරණාධාර ප්‍රදානය

  • සාමාජිකත්වය මාස 06 සිට වසර 05 දක්වා සාමාජිකත්වය දරන්නේනම් සාමාජිකයන්ගේ දින වැටුපෙන් අඩක් පරිත්‍යාග කිරීම.

  • සාමාජිකත්වය වසර 05 ට වැඩි නම් සමුපූර්ණ දින වැටුපක් ප්‍රදානය කිරීම.

  • සාමාජිකයකු දිවි හානි කරගත් විට සාමාන්‍ය මරණාධාර රු.20,000.00 පමණක් ගෙවීම.

  • සාමාජිකයාගේ බිරිඳ / ස්වාමි පුරුෂයා මිය ගිය විට (සාමාජිකයාගේ බිරිඳ හෝ ස්වාමි පුරුෂයා ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සේවක සුබ සාධක සංගමයේ සාමාජිකයකු නොවන අවස්ථාවකදී) සාමාජික සාමාජිකාවන්ගෙන් රු.100.00 ක පරිත්‍යාගයක් සිදු කිරීම.


සාමාජික යැපෙන්නන් සඳහා සාමාන්‍ය මරණාධාර ගෙවීම
 • සාමජිකයාගේ මව, පියා, නැන්දනිය, මාමණ්ඩිය, අවිවාහක දරුවන්, බිරිඳ හෝ ස්වාමි පුරුෂයා යන අයට මරණාධාර ගෙවනු ලැබේ. අවිවාහක සහෝදරයන්ටද රු.20,000 ක මුදලක් ගෙවීම.

 • ගෙවන උපරිම මරණාධාර සංඛ්‍යාව 04 කි.

 • මරණාධාර ප්‍රතිලාභ ලබා දීම.

  1. මාස 01 සිට 06 දක්වා කිසිදු ප්‍රතිලාභ මුදලක් ගෙවනු නොලැබේ.

  2. මාස 06 සිට වසර 05 දක්වා මරණාධාර අර්ධය බැගින් හා දෙකක් ගෙවනු ලැබේ.

  3. වසර 05 සිට වසර 10 දක්වා මරණාධාර සම්පූර්ණ දෙකක් ගෙවනු ලැබේ.

  4. වසර 10 වැඩි සාමාජිකයන්ට මරණාධාර 04 ක් ලබා ගැනීමට හැකි වේ. වසර 10 ට අඩු සාමාජිකයන්ට ඉහත (ඇ), (ඈ) සීමාව යටතේ ලබා ගත හැකි වන්නේ මරණාධාර දෙකක් පමණී.


ප්‍රවාහන දීමනා සහ ඉන්ධන මුදල
 • සාමාජිකයකුගේ මරණයකදී ඉන්ධන දීමනාව රු.15,000.00 ක ඉන්ධන මුදලක් ගෙවනු ලැබේ.

 • ප්‍රධාන කාර්යාලයේ අවමංගල්‍යයන් සඳහා රු.8500.00 උපරිමයකට යටත්ව ද පලාත් කාර්යාල, දිස්ත්‍රික් කාර්යාල, පුහුණු මධ්‍යස්ථාන සඳහා උපරිමය රු.7000.00 කට යටත්ව ඉන්ධන දීමනාව ගෙවීම.


අනෙකුත් ප්‍රතිලාභ
 • සාමාජිකයාගේ විවාහ ගිවිස ගැනීම වෙනුවෙන් රු.2000.00 ක මුදලක් ගෙවීම.

 • සාමාජිකයාගේ දරුවකු 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පවත්වන්නේ නම් රු.1000.00 ක තෑගි වවුචරයක් පිරිනැමීම.

 • සාමාජිකයාගේ පවුලක දරු උපතක් සිදුවූයේ නම් රු.1000.00 ක තැන්පත් ගිණුමක් දරුවා නමින් ආරම්භ කිරීම.

 • සාමාජිකයකු රෝහල් ගත වීමකදී දිනකට රු.200.00 බැගින් රු.4000.00 ක උපරිමයකට යටත්ව වෛද්‍ය ආධාර ගෙවීම.

 • හදිසි අනතුරකදී රු.6000.00 ක විශේෂ වෛද්‍යාධාරයක් ගෙවීම.

 • සාමාජිකයා හදවත් සැත්කම්, වකුගඩු සැත්කම්, මොළයේ සැත්කම් හා පිලිකා සම්බන්ධයෙන් බරපතල ශල්‍ය කර්මයකට භාජනය වන අවස්ථාවකදී සාමාජිකයන්ගෙන් රු.100.00 පරිත්‍යාගයක් ප්‍රදානය කිරීම.

 • උත්සව අත්තිකාරම් ලබා දීම.


ණය මුදල්

වාර්ෂික පොළිය 7% ක උපරිමය රු.15000.00 ක් දක්වා ණය ලබා දීම.


වෙනත් සුබ සාධන කාර්යයන්
 • වාර්ෂික අනුරාධපුර ජය ශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේට කරනු ලබන බෝධි පූජාව (මාර්තු පසලොස්වක පොහෝ දින)

 • පොසොන් සව් දන්සැල.

 • පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට භාණ්ඩ හ සේවා ලබා දීම.

 • වෛද්‍ය සේවා පහසුකම් සැලසීම.

 • අවස්ථානුකූලව ජාතික තරුණ සේවා සභාවෙන් සංවිධානය කරනු ලබන සුබ සාධන කාර්යයන් ඉටු කිරීම.5095510