අග්ග්‍රහාර නව යාවත්කාලීන
  • Home
  • Our Directors

Our Directors

images

Mr. Ananda Kaluarachchi

Council Member 0740470288
images

Mr. Sajana Mithsara Sooriyarachchi

Council Member 0766123419
images

Mr. Tharindu Naveen

Council Member 0702482522
images

Mr. Bodh Mathur

Council Member 0766155259
images

Mr. Chamika Amarasingha

Council Member 0765918117
images

Mr. G. A. Gayan Madhushanka

Council Member 0773173041 / 0703496225
images

Miss. Praveena Dissanayake

Council Member 0715910770
images

Mr. W. S. Nimuthu Nimsith

Council Member 0750576606
images

Mr. Sajana Indula De Soyza

Council Member 0773576364
images

Mrs. Shashikala Hettiarachchi

Council Member 0777788588
images

Miss. Rithu Akarsha

Council Member 0727520520
images

Mrs. B. P. S. Anuradhi

Council Member 0714932235
images

Mr. Chamod Nimesh Senarath

Council Member 0717461912
images

Mr. Chaminda Sudarshana Lokubarana

Council Member 0777390903 / 0717390903
images

Mr. L. G. Pradeep Susantha Dharmasena

Council Member 0711196069 / 0740878170
images

Mr. Ranjith Kumara Samarakoon

Council Member 0712202737
images

Mr. R. M. T. M. D. Kanishka Bandara

Council Member 0772771823
images

Mr. K. G. Binura Umayanga Amaranayake

Council Member 0777941603
images

Mr. K. A. D. Aravinda Lakshitha Kulathunga

Council Member 0774370012 / 0777771167
images

Mr. Asanka Nirmala Alahakoon

Council Member 0722279433
images

MR. Dushyanth Vidushaka Mahabaduge

Council Member 0722876566