අග්ග්‍රහාර නව යාවත්කාලීන
  • Home
  • Our Directors

Our Directors

images

Mr. Siril Wijesiri

Nuwara Eliya District - AD 071 8003191
images

Mrs. Mallika

District Assistant Director -
images

Mr. D. Mahinda Dissanayake

District Assistant Director -
images

Mr. T. Pralogaraja

Mannar District - AD -
images

Mr. J.R.Madurasingha

Vavuniya District - AD 071 3184029
images

Mrs. S.Vinothani

Jaffna District - AD 077 0058775
images

Mr. N.Kugendra

Mulathiw District - AD 076 7667621
images

Mr. A.Tawendran

Kilinochchi District - AD 077 1629972
images

Mrs. J.R.Kalarani

Batticalo District - AD 077 6551104
images

Mr. T.Subhash Kumarasingha

Badulla District - AD 071 1204475
images

Mr. K.G.Sarath Ekanayake

Polonnaruwa District - AD 070 2719641
images

Mr. G.K.Sumith Galoluwa

Colombo District - AD 071 3475812
images

Mr. E.M.T.Darmakeerthi

Mathale District - AD 071 6518533
images

Mr. D.M.Suchinthana Dissanayake

Kandy District - AD 071 8049918
images

Mr. Rohini Hemamala

Puttlam District - AD 071 5810369
images

Mr. Wasantha Weerasingha

Kurunegala District - AD 071 5810836
images

Mr. Ranjith Widanapathirana

Hambanthota District - AD 071 1524615
images

Mrs. mala

Galle District - AD 071 6391205
images

Mrs. L.H.Pushpa Hemakanthi

Matara District - AD 071 2225419
images

Mr. A.M.Jayathilaka

Kaluthara District - AD 071 1432882
images

Mr. Nimal Padmasiri

Gampaha District - AD 071 4313761
images

Mr. Channa Gunarathna

Colombo 1 District - AD 071 4352312