අග්ග්‍රහාර නව යාවත්කාලීන
  • Home
  • Our Directors

Our Directors

images

Mr. Hasla Premakumara

NYSCO Vedio - A/D -
images

Mr. Menaka Balasooriya

Entrepreneurship - A/D -
images

Mr. Eranga Rathnasekara

Sport - A/D -
images

Mr. Ravindra Roopasingha

Industrial and Vocational Training Division - A/D -
images

Mr. D. Gunasiri

Youth Center Training Division - A/D -
images

Mrs. K.A.D.Nimali

Youth Center Public Affairs Division - A/D -
images

Mr. D.M.K.B.Dissanayake

Research, Planing Development and Progress Review Division - A/D -
images

Mr. Anila Siri Herath

Agricultural Development - A/D -
images

Mrs. Sujani Priyanthika

Career Guidance and Employment Generation Division - A/D -
images

Mr. Ashoka Welianga

Industrial and Vocational Training Division - A/D -
images

Mr. Wasantha Karunarathna

Youth Development - A/D -
images

Mr. Roshan Jayasooriya

National Youth Award Division - A/D 0717154005
images

Mrs. Nirmali Wathsala

Establishment - A/D 0112847565
images

Mr. Anil Siriwardhana

Media - A/D 0112839015
images

Mr. Mahesh Chandrasena

Aesthetic Skill Development - A/D -
images

Mr.Channa Gunarathna

Special Project - A/D 0112842777
images

Mr. Sarath Ukwaththa

Foreign - A/D 0112844212
images

Mr. Nishantha Kumara

Information Technology - A/D 0112842649
images

Mr.D.M.T.C. Dissanayake

Industrial and Vocational Training Division - A/D 0112837083
images

Mr. Navod Chathuranga

Constuction - A/D 0112848715
images

Mr. Lal Hemantha

Procurement Division/ Store - A/D 0112847563
images

Mr. U.S.N.B.Herath

Transport - A/D 0112088154
images

Mr.Sathira Kithmina Pathirana

Legal - A/D 0112089547