අග්ග්‍රහාර නව යාවත්කාලීන

News Details

Back To All News

National Youth Sport Festival 2023 - Opening Ceremony

  • November 16, 2023
  • 10.00AM - 10.00PM
National Youth Sport Festival 2023 - Opening Ceremony
34 වන ජාතික යෞවන ක්රීඩා උළෙල 2023 - සමාරම්භක උළෙල
34வது தேசிய இளைஞர் விளையாட்டு விழா - ஆரம்ப நிகழ்வு